วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

อบรมครู EIS ที่โรงเรียนปลาปากวิทยา


อบรมครู EIS ศูนย์เครือข่ายที่ 10 รุ่นแรกของปีการศึกษา 2557
จัดอบรมที่โรงเรียนปลาปากวิทยา ชมภาพอื่น คลิ๊ก
ภาพวนสุดท้าย คลิ๊ก

วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ผลคะแนนการประกวด EIS Teacher Contest

ผลคะแนนการประกวด EIS Teacher Contest

ผลการแข่งขันการประกวด EIS Teacher Contest

ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน EIS Teacher Contest ศูนย์เครือข่าย EIS ที่ ๑๐

๑.๑ นางพชรวรรณ มาฎารักษ์ วิชาเคมี โรงเรียนเรณูวิทยานุกูล

๑.๒ นายณัฐพล วรรณศรี วิชาฟิสิกส์ โรงเรียนปลาปากวิทยา

๑.๓ นายสิมมา กลางประพันธ์ วิชาชีววิทยา โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา

๑.๔ นางสาวอิสราภรณ์ ผิวขำ วิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล

๑.๕ นางสุรส เนื่องชมพู วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น โรงเรียนพรเจริญวิทยา

๑.๖ นายวชิรดล คำศิริรักษ์ วิชาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย โรงเรียนพรเจริญวิทยา

๑.๗ นางสาวสุภาวดี สุวรรณไตย์ วิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล

๑.๘ นายตรรญติภัทร์ เยี่ยมรัมย์ วิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนพรเจริญวิทยา

มีหน้าที่ เป็นตัวแทนศูนย์เครือข่าย EIS ที่ ๑๐ เข้าร่วมแข่งขัน EIS Teacher Contest

ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงเรียนกมลาไสย ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

รายชื่อและลำดับการแข่งขัน EIS Teacher contest


รายชื่อและลำดับการแข่งขัน EIS Teacher contest


ลำดับแข่งขัน
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
วิชา
1
นางสาวนุชติยา  ยอดยศ
หนองสูงสามัคคีวิทยา
เคมี
2
นางพชรวรรณ  มาฎารักษ์
เรณูนครวิทยานุกุล
เคมี
3
นายไพศาล  วงค์กระโซ่
หนองสูงสามัคคีวิทยา
ฟิสิกส์
4
นายณัฐพล  วรรณศรี
ปลาปากวิทยา
ฟิสิกส์
5
นางสุรส  เนื่องชมภู
พรเจริญวิทยา
คณิตศาสตร์(ม.ต้น)
6
นายวชิรดล  คำศิริรักษ์
พรเจริญวิทยา
คณิตศาสตร์(ม.ปลาย)
7
นางภควดี  อาจวิชัย
หนองสูงสามัคคีวิทยา
คอมพิวเตอร์
8
นางสาวสุภาวดี สุวรรณไตรย์
มุกดาวิทยานุกูล
คอมพิวเตอร์
9
นางระพีพร  พลเหี้ยมหาญ
เรณูนครวิทยานุกุล
ชีววิทยา
10
นางนภัสรา  พลวิวัฒน์
เซกา
ชีววิทยา
11
นายสุบรรณ ป้องสุข
สว่างแดนดิน
ชีววิทยา
12
นายสิมมา  กลางประพันธ์
หนองสูงสามัคคีวิทยา
ชีววิทยา
13
นางสาวภาณุมาศ  บุญสมร
พรเจริญวิทยา
ชีววิทยา
14
นางสาวขวัญอิสรา  ทองโคตร
พรเจริญวิทยา
วิทยาศาสตร์
15
นางสาวเปรมจิตร  ระพาเนท
เซกา
วิทยาศาสตร์
16
นายตรรญติภัทร์  เยี่ยมรัมย์
พรเจริญวิทยา
ภาษาอังกฤษ

ปล. หากตรวจสอบรายชื่อแล้วไม่มีชื่อเนื่องจากข้อผิดพลาดในการส่ง e-mail
           กรุณาติดต่อ หมายเลข 080-7759083 เพื่อจะดำเนินการต่อไป

การแข่งขัน
      วันและเวลาแข่งขัน
วันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เริ่มแข่งขัน 10.00  น. เป็นต้นไป
โดยจะแข่งขันตามลำดับการแข่งขันข้างต้น
สถานที่แข่งขัน
ห้องประชุมตะเพียนทอง  โรงเรียนปลาปากวิทยา  อำเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม
สิ่งที่ต้องเตรียมในการเข้าประกวด
      1. Lesson  plan ที่จะทำการสอน  (1  แผน)   จำนวน   6  ชุด
      2. สื่อที่จะใช้ประกอบการสอน

      3.  ใบสมัครฉบับจริงพร้อมแนบ Link YouTube คลิปการสอนที่ส่งขึ้น YouTube หรือคลิปวีดีโอการสอนที่บันทึกไว้ที่ยังไม่ขึ้น YouTube ก็ได้ทั้ง  3  ครั้ง